Wat is je vraag?

Verzending: 0
Totaal (incl. btw): € 0,00
Stel vraag over mijn winkelwagen

Leveringsvoorwaarden:

1. Levering van producten vindt plaats nadat cliënt de koopsom van de overeenkomst heeft voldaan
en de betaling door leverancier of diens tussenpersoon is ontvangen.
2. De te verwachten leveringstermijnen zijn onverbindend aangegeven op de website.
3 De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen.
4 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de 
aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de 
overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk,
maar binnen maximaal 10 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.
5. Wanneer de overeengekomen levertijd overschreden wordt, zal leverancier de
cliënt hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Overschrijding van de levertijd kan door cliënt nimmer
worden opgevat als een fatale termijn. Leverancier dient een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Bezorging:

1. Het risico van transport van het door de cliënt bestelde product is voor leverancier. Op het moment
van aflevering van het product, of het moment dat als aflevering beschouwd kan worden, gaat het
risico van het product over op de cliënt.

2. Pakketlevering wordt uitgevoerd tussen 6:00 uur en 22:00 uur waarvan de client alvorens een tijdsindicatie krijgt. Client dient een leveringsadres op te geven waar 
aflevering kan geschieden binnen deze uren. Indien er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst
te nemen zal de transporteur bericht achterlaten; en vervolgens binnen enkele dagen nog een tweede maal
pogen te leveren. Indien wederom niemand de levering in ontvangst kan nemen dient de client zelf de goederen 
af te halen volgens de procedure van de transporteur

3. Tussen leverancier en cliënt kan overeengekomen worden dat ook wordt afgeleverd als cliënt of zijn vertegenwoordiger niet op het afleveradres aanwezig is. Ook in dit geval is
nadrukkelijk lid 1 van dit artikel van toepassing.

4. Er kan op het afleveradres van cliënt worden gelost tot aan de plaats waar de vrachtwagen mag en
kan komen. De bepaling van deze plaats is ter beoordeling van de vervoerder. Afhankelijk van de
afstand tussen de losplaats en de gewenste losplaats maar ook de conditie van de verharding kunnen
de geleverde producten in een enkel geval door middel van een pallet trolley tot op de gewenste
losplaats worden gebracht. De bepaling van de uiteindelijke losplaats met pallet trolley is ter
beoordeling van de vervoerder.
5 . Indien de omstandigheden op het aflever adres daadwerkelijke levering niet mogelijk maken of cliënt
de levering niet accepteert zijn de kosten voor het transport voor rekening van de cliënt.

Ruilen en retour:

1. Cliënt kan na voorafgaand overleg met leverancier (een deel van) de geleverde producten binnen 14
dagen op eigen kosten retourneren. Cliënt dient het transport zelf te regelen. Echter, indien de klant de bestelde producten bij 123rookkanaal afhaalt vervalt het retourrecht.


2. Geretourneerde producten dienen onbeschadigd te zijn en opgenomen in we originele ongeopende
verpakking. Leverancier heeft het recht geretourneerde producten te weigeren indien dit niet het geval
is.


3. Producten die speciaal voor cliënt zijn besteld of gemaakt kunnen niet geretourneerd worden.
Hieronder valt ook Flexibele RVS rookkanaal omdat dit op maat voor cliënt wordt gemaakt.

4. Indien cliënt (een deel van) de geleverde producten wil ruilen dan dient hij deze producten te
retourneren op de wijze zoals beschreven onder lid 1 t/m lid 4 van dit artikel. Hierbij is uitdrukkelijk ook
lid 3 van toepassing. Cliënt kan vervolgens bij leverancier een nieuwe opdracht plaatsen voor de
nieuwe producten.

Koopsom en betaling:

1. De totale koopsom bestaat uit het totaalbedrag van de volgens de overeenkomst te leveren
producten vermeerderd met eventueel andere verschuldigde bedragen zoals betalings- en transportkosten,

verzendkosten en omzetbelasting.

2. Voor zover de koopsom niet vooruit is betaald, dient door cliënt te worden betaald volgens de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling dient cliënt bij levering te betalen. 
Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na
aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit
handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4. Leverancier heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.

Overmacht:

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn
verbintenis had moeten nakomen.

3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

4. Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.